Rottumer Kerk header image

Beleidsplan

 

De “Kerkgemeente Rottum”, gevestigd in het dorp Rottum, bestaat ruim 30 jaar. Het is een streekgemeente voor mensen in Noord-Groningen die vanuit hun hart volgeling van de Here Jezus Christus willen zijn en een relatie met Hem en Zijn hemelse Vader willen hebben. Deze  gemeente in Rottum is aan geen enkel kerkgenootschap gebonden. Wij hanteren slechts het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God, de Bijbel.

Van waaruit wij denken en doen

Jezus Christus is de Zoon van God. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven als plaatsvervangend en verzoenend offer voor ons. Wij geloven dat Hij op de eerste dag van de nieuwe week, ook lichamelijk weer is opgestaan. Onze opgestane Heer en Heiland zit na Zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader. Vanuit Gods Woord verwachten wij Zijn spoedige wederkomst, waarnaar wij met verlangen uitzien. Onze waarden zijn hierop gebaseerd en bepalen ons denken en ons doen.

Missie en visie

Daaruit vloeit ook onze missie, de bestaansgrond van onze gemeente voort:

“De Here Jezus vinden, volgen en verkondigen”

Hierop gebaseerd willen wij toegroeien naar een liefdevolle, open en gastvrije gemeenschap van gelovigen, tot eer van God. Mensen moeten zich er thuis voelen. In die sfeer mogen wij verwachten dat volgelingen van de Here Jezus Christus open staan om zich te laten vormen tot een leven van dienstbetoon. In woord en in daad, geleid door de Heilige Geest.

Hoe wij dit gestalte willen geven

  • Wij geloven dat het goed is om regelmatig als gemeente samen te komen. Bijeen te zijn om God de Vader en God de Zoon onder leiding van God de Heilige Geest te eren. En om ons geloof te belijden, te bidden en onderricht uit het Woord te ontvangen.
  • Wij zien het als onze opdracht om liefdevol naar elkaar om te zien. Verdraagzaam en elkaar vergevend. Elkaar te ondersteunen in de breedste zin van het woord, te bemoedigen en pastorale zorg te geven. Zoals de Here Jezus ons liefheeft, ons verdraagt, ons vergeeft en voor ons zorgt.
  • Wij geloven dat Gods liefde zich uitstrekt tot de hele wereld. Wij zien het als onze Bijbelse opdracht om het Evangelie van de Here Jezus Christus in Noord-Groningen  uit te dragen, mensen tot de Here Jezus te brengen en hen te dopen.
  • Wij geloven dat Bijbels onderricht  noodzakelijk is voor gezonde geestelijke groei. Het zal leiden tot positieve verandering in de levens van individuele gelovigen en de gemeente als geheel. Daarom spannen wij ons in om met ieder die daarvoor een gezonde belangstelling toont, de Bijbel als Woord van God juist te leren verstaan in deze (eind)tijd. Elkaar opbouwen, zoals de Here Jezus ons opbouwt.

Wij zijn ons ervan bewust dat we alleen onder leiding van de Heilige Geest in staat zijn iets hiervan zichtbaar te maken. Het is onze overtuiging dat deze leefwijze maakt dat we “leesbare brieven van Christus” zijn. Een “lichtend licht en een zoutend zout”.

Moge onze Heer en Heiland ons hier elke dag bij helpen, zodat we gemeente tot Zijn eer zullen zijn.

 

Jezus Christus is de Zoon van God.

Hij is gekruisigd, gestorven en begraven als plaatsvervangend en verzoenend offer voor ons. Wij geloven dat Hij op de eerste dag van de nieuwe week, ook lichamelijk weer is opgestaan. Onze opgestane Heer en Heiland zit na Zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader. Vanuit Gods Woord verwachten wij Zijn spoedige wederkomst, waarnaar wij met verlangen uitzien. Onze waarden zijn hierop gebaseerd en bepalen ons denken en ons doen.
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856